zurück

Polityka prywatności

I. Podstawowe informacje w zakresie ochrony danych i podstawy prawne

(1) Niniejsza polityka prywatności informuje o rodzaju, zakresie i celu przetwarzania danych osobowych w ramach naszej oferty online oraz związanych z nią stron internetowych, funkcji i treści (dalej określanych wspólnie jako „oferta online” lub „strona internetowa”). Niniejsza polityka prywatności obowiązuje niezależnie od stosowanych domen, systemów, platform i urządzeń (np. desktopowych lub mobilnych), na których realizowana jest oferta online.

(2) Pojęcia stosowane w niniejszej polityce prywatności odpowiadają brzmieniu Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), w szczególności definicjom art. 4 RODO. Dla lepszego zrozumienia zdefiniowaliśmy poniżej pojęcia istotne dla niniejszego dokumentu:

a. dane osobowe
Dane osobowe są to wszystkie informacje, które odnoszą się do zidentyfikowanej lub identyfikowalnej osoby fizycznej (dalej zwanej „osobą, której dane dotyczą”). Jako identyfikowalna postrzegana jest osoba fizyczna, która może zostać zidentyfikowana bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności przy użyciu przyporządkowania do identyfikatora, jak nazwisko, do numeru identyfikacyjnego, do lokalizacji, do identyfikatora online lub do jednej lub większej liczby cech szczególnych, które są wyrazem fizycznej, fizjologicznej, genetycznej, psychicznej, ekonomicznej, kulturalnej lub społecznej tożsamości tej osoby fizycznej.

b. osoba, której dane dotyczą
Osoba, której dane dotyczą, to każda zidentyfikowana lub identyfikowalna osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez administratora odpowiedzialnego za przetwarzanie danych.

c. przetwarzanie
Przetwarzanie to każda procedura realizowana z wykorzystaniem lub bez wykorzystania zautomatyzowanych procesów lub każdy szereg tego typu procesów związanych z danymi osobowymi, jak gromadzenie, rejestrowanie, organizowanie, uporządkowywanie, zapisywanie, dostosowywanie lub modyfikowanie, sczytywanie, pobieranie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przekazywanie, rozpowszechnianie lub inna forma udostępniania, porównywanie lub powiązywanie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

d. ograniczenie przetwarzania
Ograniczenie przetwarzania to oznaczenie zapisanych danych osobowych mające na celu ograniczenie ich przetwarzania w przyszłości.

e. profilowanie
Profilowanie to każdy rodzaj zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, który polega na tym, że te dane osobowe są wykorzystywane, by ocenić określone aspekty osobowe, które odnoszą się do osoby fizycznej, w szczególności, by przeanalizować lub przewidzieć aspekty odnoszące się do wykonywanej pracy, sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, solidności, zachowania, miejsca przebywania lub zmiany lokalizacji tej osoby fizycznej.

f. pseudonimizacja
Pseudonimizacja to przetwarzanie danych osobowych w taki sposób, w jaki dane osobowe nie mogą zostać przyporządkowane do konkretnej osoby, której dane dotyczą, bez zasięgania dodatkowych informacji, o ile te dodatkowe informacje są przechowywane w odrębny sposób i podlegają czynnościom technicznym oraz organizacyjnym, które gwarantują, że dane osobowe nie są przyporządkowywane do zidentyfikowanej lub identyfikowalnej osoby fizycznej.

g. administrator lub podmiot odpowiedzialny za przetwarzanie
Administratorem lub podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie jest osoba fizyczna lub prawna, instytucja, organizacja lub inna jednostka, która decyduje o celach i środkach przetwarzania danych osobowych. Jeśli cele i środki tego przetwarzania są zdefiniowane w prawie unijnym lub prawie państw członkowskich, wówczas administrator może, względnie określone kryteria jego mianowania mogą być przewidziane zgodnie z prawem unijnym lub prawem państw członkowskich.

h. podmiot przetwarzający
Podmiotem przetwarzającym jest osoba fizyczna lub prawna, instytucja, organizacja lub inna jednostka, która przetwarza dane osobowe z upoważnienia administratora.

i. odbiorca
Odbiorcą jest osoba fizyczna lub prawna, instytucja, organizacja lub inna jednostka, której ujawnione zostają dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest to podmiot zewnętrzny, czy też nie. Instytucje, która w ramach określonego dochodzenia ewentualnie uzyskuje zgodnie z prawem unijnym lub prawem państw członkowskich dane osobowe, nie są jednak traktowane jako odbiorcy.

j. podmiot zewnętrzny
Podmiotem zewnętrznym jest osoba fizyczna lub prawna, instytucja, organizacja lub inna jednostka poza osobą, której dane dotyczą, administratorem, podmiotem przetwarzającym oraz osobami, które pod bezpośrednią odpowiedzialnością administratora lub podmiotu przetwarzającego są upoważnione do przetwarzania danych osobowych.

k. zgoda
Zgodą jest każdy wyrażony przez osobę, której dane dotyczą, dobrowolnie w odniesieniu do określonego przypadku w informatywny sposób i nie budzący wątpliwości przejaw woli w formie oświadczenia lub innej jednoznacznej potwierdzającej czynności, którą osoba, której dane dotyczą, daje do zrozumienia, że akceptuje przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych. Do danych osobowych użytkowników przetwarzanych w ramach niniejszej oferty online należą dane inwentarzowe (np. nazwiska i adresy klientów), dane umowne (np. wykorzystywane usługi, nazwiska osób zajmujących się danymi sprawami, informacje o płatnościach), dane dotyczące korzystania (np. odwiedzane strony internetowe naszej oferty online, zainteresowanie nowymi produktami) oraz dane dotyczące treści (np. wpisy w formularzu kontaktowym).

(3) Ponadto stosujemy w niniejszym dokumencie pojęcie „użytkownik”. Jest on równoznaczne z pojęciem „osoby, której dane dotyczą” w myśl RODO. Do tego należy zaliczyć wszystkich odwiedzających naszą ofertę online, niezależnie od tego, czy łączą nas z nimi relacje umowne, czy też nie.

(4) Ogół pojęć stosowanych w niniejszym dokumencie, jak np. „użytkownik”, należy postrzegać w sposób neutralny płciowo.

(5) W ramach naszej działalności handlowej przestrzegamy wiążących regulacji w sprawie polityki prywatności. Z tego względu przetwarzamy dane osobowe użytkowników tylko wówczas, gdy dysponujemy zgodnym z prawem zezwoleniem w tym zakresie. Zgodnie z regulacjami ustawowymi wolno nam w szczególności przetwarzać dane osobowe, jeśli to przetwarzanie jest niezbędne do świadczenia naszych umownych usług (np. realizacji zleceń) oraz serwisu online, lub przetwarzanie opiera się na nałożonych na nas zobowiązaniach ustawowych. Ponadto wolno nam przetwarzać te dane, jeśli dysponujemy zgodą osoby, której dane dotyczą, i/lub przetwarzamy dane na podstawie uzasadnionych interesów (np. w celu śledzenia istotnych w kategoriach prawa karnego (cyber)ataków na nasz system (komputerowy).

(6) Administratorem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych osobowych jest:

Vollmer Polska sp.z o.o
Ul.Handlowa 11
41-807 Zabrze
Polska
Tel.: +48 32 733 08 69
E-mail: info-pl@VOLLMER-GROUP.COM

Sąd rejestrowy w Gliwicach
X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Nr VAT UE: PL 6263008621
KRS 0000412074

Członek zarządu upoważniony do reprezentacji: Marcin Kurcoń

Prezes rady nadzorczej: Martin Kapp


(7) Podstawę prawną przetwarzania danych w ramach zgody osoby, której dane dotyczą, stanowi art. 6 ust. 1 lit. a. oraz art. 7 RODO, przetwarzania celem świadczenia przez nas usług oraz realizacji działań umownych art. 6 ust. 1 lit. b. RODO, przetwarzania celem wypełniania naszych zobowiązań prawnych art. 6 ust. 1 lit. c. RODO, zaś podstawę prawną przetwarzania celem zachowania naszych uzasadnionych interesów stanowi art. 6 ust. 1 lit. f. RODO.

II. Środki bezpieczeństwa

(1) W odniesieniu do ochrony danych osobowych naszych użytkowników podejmujemy organizacyjne, umowne i techniczne środki bezpieczeństwa zgodnie ze stanem techniki.

(2) Do tych środków bezpieczeństwa należy w szczególności szyfrowany transfer danych między przeglądarką danego użytkownika a naszym serwerem.

(3) Zwracamy jednak uwagę, że wiadomości e-mail mogą być zapisywane i przekazywane w sposób niezaszyfrowany.

III. Przekazywanie danych podmiotom zewnętrznym i oferentom zewnętrznym

(1) Przekazywanie danych podmiotom zewnętrznym następuje wyłącznie w ramach regulacji ustawowych. Przekazujemy dane użytkowników (zewnętrznym) podmiotom trzecim zasadniczo wyłącznie wówczas, gdy jest to niezbędne do celów umownych np. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, jesteśmy do tego zobowiązani przepisami prawa, bądź to przekazywanie zachodzi na podstawie naszych uzasadnionych interesów zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f. RODO.

(2) Jeśli angażujemy podwykonawców celem udostępniania naszych usług, przedsiębierzemy wszelkie właściwe zaradcze środki prawne oraz podejmujemy się odpowiednich działań technicznych i organizacyjnych, aby zadbać o ochronę danych osobowych zgodnie z wiążącymi przepisami prawa. Ponadto zobowiązujemy naszych podwykonawców również do przestrzegania przepisów prawa o ochronie danych, w szczególności przez stosowanie wymaganych środków technicznych oraz organizacyjnych.

(3) Jeśli w ramach naszej oferty internetowej wykorzystywane są treści, narzędzia lub pozostałe środki innych oferentów (dalej zwanych wspólnie „oferentami trzecimi”), zaś ich siedziba znajduje się w kraju spoza obszaru obowiązywania RODO (czyli spoza Unii Europejskiej, względnie Europejskiego Obszaru Gospodarczego), należy wyjść z założenia, że dane są (również) transferowane również do tego kraju. Przekazywanie danych do tego rodzaju krajów („państw trzecich”) ma miejsce tylko wówczas, gdy w tych krajach zapewniony jest odpowiedni poziom bezpieczeństwa danych bądź użytkownik udzielił zgody na takie przekazywanie, bądź jest ono dozwolone przepisami prawa.

(4) W obecnym momencie na naszej stronie internetowej wykorzystujemy następujące programy oferentów trzecich:

a. Google Analytics

Wykorzystujemy na naszej stronie internetowej Google Analytics, serwis analizy internetowej Google Inc. („Google”). To zastosowanie służy naszym interesom w zakresie analizy, optymalizacji i eksploatacji ekonomicznej naszej oferty online, jest zatem dozwolone na podstawie naszych uzasadnionych interesów (tzn. w myśl art. 6 ust. 1 lit. f. RODO).

Google posiada certyfikat Privacy Shield, co gwarantuje przestrzeganie europejskiego prawa w zakresie ochrony danych. 

Google będzie wykorzystywać uzyskane w ten sposób informacje z naszego upoważnienia, aby przeanalizować korzystanie z naszej oferty online przez użytkownika, aby sporządzać raporty o czynnościach w ramach oferty online i świadczyć wobec nas usługi związane z wykorzystywaniem oferty online oraz korzystaniem z Internetu. Przy tym z przetworzonych danych mogą zostać sporządzone spseudonimizowane profile użytkowników.

Wykorzystujemy Google Analytics tylko z aktywną anonimizacją IP. Oznacza to, że adres IP użytkowników zostaje przez Google skrócony w granicach państw członkowskich Unii Europejskiej lub innych krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Tylko w wyjątkowych przypadkach adres IP zostaje przekazany do serwera Google w USA i tam skrócony.

Adres IP przekazany przez przeglądarkę użytkownika nie jest powiązywany z innymi danymi Google. Użytkownicy mogą zapobiec zapisywaniu plików cookie przez odpowiednie ustawienie w oprogramowaniu przeglądarki; użytkownicy mogą ponadto zapobiec gromadzeniu przez Google danych wygenerowanych przez plik cookie i odniesionych do korzystania oraz przetwarzaniu tych danych przez Google, instalując i pobierając wtyczkę przeglądarkową dostępną pod poniższym linkiem:

POBIERZ WTYCZKĘ PRZEGLĄDARKOWĄ 

Użytkownik może zablokować gromadzenie swoich danych przez Google Analytics, klikając poniższy link. Ustawiony zostaje plik cookie opt-out, który zapobiega gromadzeniu danych użytkownika podczas przyszłych wizyt na tej stronie internetowej:

DEZAKTYWUJ GOOGLE ANALYTICS

Google stosuje dla tej usługi pliki cookie. Pliki cookie to pliki tekstowe, które są zapisywane w przeglądarce internetowej, względnie przez przeglądarkę internetową w systemie komputerowym użytkownika. Jeśli użytkownik otwiera stronę internetową, wówczas plik cookie może zostać zapisany w systemie operacyjnym użytkownika. Ten plik cookie zawiera charakterystyczny ciąg znaków, który umożliwia jednoznaczne zidentyfikowanie przeglądarki w przypadku ponownego otwarcia strony. Również stosowanie tego rodzaju plików cookie następuje zatem w naszym uzasadnionym interesie (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO). W momencie otwarcia naszej strony internetowej użytkownicy są informowani o stosowaniu plików cookie. Informacje wygenerowane przez plik cookie dotyczące korzystania przez użytkowników z oferty online są z reguły transferowane na serwer Google w USA i tam zapisywane.

Użytkownik ma pełną kontrolę nad stosowaniem plików cookie. Przez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika można zdezaktywować lub ograniczyć przekazywanie plików cookie. Uprzednio zapisane pliki cookie można usunąć w każdym momencie. Może to odbyć się również automatycznie. Jeśli następuje zdezaktywowanie plików cookie dla naszej strony internetowej, może okazać się, że nie będzie można korzystać ze wszystkich funkcji strony internetowej w pełnym zakresie.

Dalsze informacje dotyczące dalszego wykorzystywania danych przez Google, możliwości ustawień i wyrażenia sprzeciwu, są dostępne na stronach internetowych Google:
Wykorzystywanie danych przez Google w przypadku korzystania przez użytkownika ze stron internetowych lub aplikacji naszych partnerów,
Wykorzystywanie danych w celach reklamowych,
Zarządzanie informacjami, które Google wykorzystuje celem wyświetlania użytkownikowi reklam

b. Google Tag Manager

Nasza strona internetowa wykorzystuje Google Tag Manager. Dzięki tej usłudze można zarządzać tagami strony internetowej poprzez interfejs. Google Tool Manager implementuje jedynie tagi. Oznacza to: Nie są stosowane żadne pliki cookie i nie są rejestrowane żadne dane osobowe. Google Tool Manager usuwa inne tagi, które swoją drogą ewentualnie rejestrują dane. Jednakże Google Tag Manager nie sięga po te dane. Jeśli na poziomie domeny lub plików cookie dokonano dezaktywacji, pozostaje ona dla tagów trackingowych, o ile są one implementowane z Google Tag Manager.

Więcej informacji dotyczących Google Tag Manager można znaleźć pod adresami:

HTTP://WWW.GOOGLE.DE/TAGMANAGER/FAQ.HTML
HTTP://WWW.GOOGLE.DE/TAGMANAGER/USE-POLICY.HTML

c. Google Web Fonts

Nasza strona korzysta celem jednolitego wyświetlania czcionek tzw. web fonts udostępniane przez Google. W momencie otwarcia strony przeglądarka użytkownika załadowuje potrzebne web fonts do pamięci podręcznej przeglądarki celem właściwego wyświetlania tekstów i czcionek.
W tym celu wykorzystywana przez użytkownika przeglądarka musi nawiązać połączenie z serwerami Google. W ten sposób Google uzyskuje wiedzę o tym, że poprzez adres IP użytkownika otwarto naszą stronę. Korzystanie z Google Web Fonts następuje w interesie ujednolicenia i uatrakcyjnienia prezentacji naszych ofert online. Stanowi to uzasadniony interes w myśl art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Jeśli przeglądarka użytkownika nie obsługuje web fonts, wykorzystywana jest standardowa czcionka komputera.

Bliższe informacje dotyczące Google Web Fonts są dostępne pod adresem:
https://developers.google.com/fonts/faq

oraz w polityce prywatności Google:
https://www.google.com/policies/privacy/.


d. Wtyczka Facebook

Wykorzystujemy na podstawie naszych uzasadnionych interesów (tzn. interesów w zakresie analizy, optymalizacji i eksploatacji ekonomicznej naszej oferty online w myśl art. 6 ust. 1 lit. f. RODO) wtyczki społecznościowe („wtyczki”) sieci społecznościowej facebook.com, której operatorem jest Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland („Facebook”). Wtyczki mogą przedstawiać treści interakcyjne lub treści (np. filmy, grafiki lub teksty) i można je rozpoznać po logo Facebook Logos (białe „f” na niebieskim kafelku, hasłach „polub”, „lubię to” lub znaku „kciuk do góry”) lub są oznaczone jako „Facebook Social Plugin”. Wykaz i wygląd wtyczek społecznościowych Facebook jest dostępny tu: developers.facebook.com/docs/plugins/.

Facebook posiada certyfikat Privacy Shield, co gwarantuje przestrzeganie europejskiego prawa o ochronie danych (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active).

Jeśli użytkownik korzysta z funkcji oferty online, która zawiera taką wtyczkę, jego urządzenie nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami Facebook. Zawartość wtyczki jest przez Facebook przekazywana bezpośrednio na urządzenie użytkownika i powiązywana przez nie z ofertą online. Przy tym z przetworzonych danych mogą zostać sporządzone profile użytkowników. Nie mamy żadnego wpływu na zakres danych, które Facebook gromadzi przy użyciu tej wtyczki i informujemy zatem użytkowników zgodnie ze stanem naszej wiedzy.

Przez włączenie wtyczek Facebook uzyskuje informacje, że użytkownik otworzył odpowiednią stronę oferty online. Jeśli użytkownik jest zalogowany w serwisie Facebook, wówczas Facebook może przyporządkować wizytę do jego konta Facebook. W przypadku interakcji użytkowników z wtyczkami, przykładowo użycia przycisku „Polub” lub wstawiania komentarza, stosowna informacja jest bezpośrednio przekazywana przez urządzenie użytkownika do serwisu Facebook i tam zapisywana. Jeśli użytkownik nie jest członkiem Facebook, istnieje mimo to możliwość, że Facebook uzyska informację o adresie IP i zapisze go. Według serwisu Facebook w Niemczech zapisywany jest wyłącznie zanonimizowany adres IP.

Cel i zakres gromadzenia danych oraz dalsze przetwarzanie i wykorzystywanie danych przez Facebook, a także stosowne prawa użytkownika i możliwości dokonywania ustawień celem ochrony prywatności użytkownika są dostępne w informacjach w sprawie polityki prywatności Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/.

Jeśli użytkownik jest członkiem społeczności Facebook i nie życzy sobie, by serwis Facebook za pośrednictwem tej oferty online zbierał dane na jego temat i powiązywał je z danymi członkowskimi zapisanymi w serwisie Facebook, musi on przed skorzystaniem z naszej oferty online wylogować się z serwisu Facebook i usunąć swoje pliki cookie. Dalsze ustawienia i sprzeciwy wobec wykorzystywania danych do celów reklamowych są możliwe w ramach ustawień profilu serwisu Facebook: https://www.facebook.com/settings?tab=ads, lub za pośrednictwem strony w USA: http://www.aboutads.info/choices/ lub strony UE http://www.youronlinechoices.com/.

Te ustawienia są dokonywane niezależnie od platformy, tzn. zostają zastosowane w odniesieniu do wszystkich urządzeń, jak komputery desktopowe lub urządzenia mobilne.

e. Wtyczka YouTube

Wykorzystujemy ponadto wtyczkę oferenta YouTube. Operatorem YouTube jest YouTube LLC z główną siedzibą w 901 Cherry Avenue, San Bruno, CA 94066, USA. Serwis YouTube jest reprezentowany przez Google Inc. z siedzibą w 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Jeśli użytkownik otworzy strony internetowe naszej witryny, opatrzone tą wtyczką lub kliknie logo YouTube, zostaje nawiązane połączenie z serwerami YouTube i zostaje przy tym wyświetlona wtyczka. W ten sposób na serwer YouTube przekazywane są informacje o naszych stronach internetowych odwiedzanych przez użytkownika. Jeśli użytkownik jest zalogowany na YouTube jako członek, wówczas YouTube przyporządkowuje tę informację do osobistego konta użytkownika. W przypadku skorzystania z wtyczki, np. kliknięcia przycisku start materiału wideo, informacja ta jest również przyporządkowywana do konta użytkownika. Użytkownik może zapobiec temu przyporządkowaniu, wylogowując się przed korzystaniem z naszej strony internetowej ze swojego konta YouTube oraz innych kont użytkowników form YouTube LLC oraz Google Inc. oraz usuwając odpowiednie pliki cookie firm.

Cel i zakres gromadzenia danych oraz dalsze przetwarzanie i wykorzystywanie danych przez YouTube, a także stosowne prawa użytkownika i możliwości dokonywania ustawień celem ochrony prywatności użytkownika są dostępne w informacjach w sprawie polityki prywatności YouTube: www.google.de/intl/de/policies/privacy/

IV. Nawiązanie kontaktu i newsletter

(1) Jeśli drogą mailową przesyłane są nam dane osobowe, wykorzystujemy je wyłącznie w ramach zezwolenia opartego na przepisach prawa, zatem celem udzielenia odpowiedzi na ewentualne zapytanie lub w ramach udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) lub – jeśli kontakt mailowy jest ukierunkowany na zawarcie umowy – celem wypełnienia naszych zobowiązań umownych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Dane osobowe użytkowników uzyskane tą drogą są przechowywane podczas procesu przetwarzania oddzielnie od pozostałych danych osobowych uzyskanych w pozostałym zakresie działalności handlowej..

(2) Jeśli przesyłane są do nas drogą elektroniczną aplikacje, wówczas przetwarzamy zawarte tam dane osobowe wyłącznie w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Jeśli w następstwie powyższego podpisujemy z kandydatem umowę o zatrudnienie, przekazane dane są nadal przetwarzane, względnie zapisywane w celu realizacji stosunku zatrudnienia z uwzględnieniem wytycznych ustawowych. Jeśli nie następuje zawarcie umowy o zatrudnienie z kandydatem, wówczas dokumenty aplikacyjne są przez nas usuwane, jeśli i o ile nie narusza to naszych uzasadnionych interesów, jak przykładowo obowiązek przedstawienia dowodów w procesie zgodnie z ustawa o równouprawnieniu w prawie pracy (AGG).

(3) Poniższe wskazówki stanowią informacje o treściach naszego newslettera oraz procedurze rejestracji, wysyłki i analizy statystycznej, a także prawach do wyrażenia sprzeciwu:

a. Subskrypcja naszego newslettera przez użytkownika obejmuje akceptację otrzymywania newslettera oraz opisanej poniżej procedury. Zatem chodzi przy tym o zgodę w kategoriach przepisów o ochronie danych, którą protokołujemy celem uzyskania możliwości wykazania.

b. Treść newslettera: Wysyłamy newslettery, wiadomości e-mail i dalsze powiadomienia elektroniczne z informacjami reklamowymi (dalej „newsletter”) wyłącznie za zgodą odbiorców lub w oparciu o zgodne z prawem zezwolenie. Jeśli w ramach rejestracji celem subskrypcji newslettera jego treści są konkretnie opisywane, są miarodajne w odniesieniu do zgody użytkowników. W pozostałym zakresie nasze newslettery zawierają informacje dotyczące naszych produktów, ofert, akcji oraz naszego przedsiębiorstwa.

c. Double-opt-in oraz protokołowanie: Rejestracja celem subskrypcji newslettera następuje w ramach tzw. procedury double-opt-in. Użytkownicy otrzymują zatem po rejestracji wiadomość e-mail, w której są proszeni o potwierdzenie rejestracji. To potwierdzenie jest konieczne, aby nikt nie mógł zalogować się przy użyciu nieswoich adresów e-mail. rejestracje na subskrypcje newslettera są protokołowane, aby móc odpowiednio wykazać proces rejestrowania zgodnie z wymogami prawnymi. W tym zawiera się zapisywanie momentu rejestracji i potwierdzenia, a także adresu IP. Protokołowane są również ewentualne zmiany danych zapisywanych przez usługodawcę, któremu powierzono wysyłkę.

d. Usługodawca, któremu powierzono wysyłkę: Wysyłka newslettera odbywa się przy użyciu oprogramowania spółki Inxmail GmbH, Wentzinger Straße 17, 79106 Freiburg, Niemcy („Inxmail”), dalej zwanej „usługodawcą, któremu powierzono wysyłkę”. Regulacje w sprawie polityki prywatności usługodawcy, któremu powierzono wysyłkę, są dostępne tu: https://www.inxmail.com/data-conditions
Ponadto usługodawca, któremu powierzono wysyłkę, może wykorzystywać te dane w formie spseudonimizowanej, tzn. bez przyporządkowywania do użytkownika, celem optymalizacji lub ulepszenia własnego serwisu, np.celem technicznej optymalizacji wysyłki oraz prezentacji newsletterów lub do celów statystycznych, aby określić, z jakich krajów pochodzą odbiorcy. Usługodawca, któremu powierzono wysyłkę, nie wykorzystuje jednakże danych naszych odbiorców newslettera, aby się z nimi kontaktować lub przekazywać podmiotom zewnętrznym.

e. Dane logowania: Aby zarejestrować się celem subskrybowania naszego newslettera, wystarczy podanie adresu e-mail danego użytkownika. Istnieje ponadto możliwość opcjonalnego podania dalszych danych osobowych. Powyższe służy jedynie do stosowania osobistej formy adresatywnej w newsletterze.

f. Badanie i analizy statystyczne: Nasze newslettery zawierają tzw. „web-beacon”, tzn. plik wielkości piksela, który w momencie otwierania newslettera zostaje wywołany przez serwer usługodawcy, któremu powierzono wysyłkę. W ramach tego wywołania gromadzone są w pierwszej kolejności informacje techniczne, jak informacje dotyczące przeglądarki oraz systemu, a także adresu IP oraz momentu wywołania. Te informacje są wykorzystywane do optymalizacji technicznej serwisu w oparciu o dane techniczne lub grupy docelowe lub preferencje przeglądania treści w oparciu o lokalizacje wywołania (co można określić przy użyciu adresu IP) lub czasy dostępu. Do badań statystycznych należy również stwierdzenie, czy newslettery są otwierane, w jakim miejscu zostały otwarte i jakie linki kliknięto. Te informacje można wprawdzie ze względów technicznych przyporządkować poszczególnym odbiorcom newslettera. Jednakże monitorowanie poszczególnych użytkowników nie jest ani naszym celem, ani celem usługodawcy, któremu powierzono wysyłkę. Analizy służą nam bardziej do rozpoznawania preferencji tematycznych naszych użytkowników i dostosowywania do nich naszych treści lub rozsyłania różnych treści zgodnie z zainteresowaniami naszych użytkowników.

g. Angażowanie usługodawcy, któremu powierzono wysyłkę, przeprowadzanie badań i analiz statystycznych oraz protokołowanie procedury rejestracji odbywają się na podstawie naszych uzasadnionych interesów zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Nasz interes jest skierowany na wykorzystywanie przyjaznego dla użytkowników i bezpiecznego systemu newsletterów, który służy zarówno naszym interesom handlowym, jak również odpowiada oczekiwaniom użytkowników.

h. Rezygnacja/cofnięcie: Użytkownicy mogą w każdym momencie wypowiedzieć subskrypcję naszego newslettera, tzn. cofnąć swoją zgodę. Tym samym równocześnie wygasają zgody na jego wysyłkę przez usługodawcę oraz na dokonywanie analiz statystycznych. Oddzielna rezygnacja z wysyłki przez usługodawcę lub analiza statystyczna nie jest niestety możliwa. Link do rezygnacji z subskrypcji newslettera znajduje się na końcu każdego newslettera. Jeśli użytkownicy zarejestrowali się tylko celem otrzymywania newslettera i dokonali rezygnacji, ich dane osobowe zostają usunięte. Przezornie zwracamy użytkownikowi uwagę, że w odniesieniu do odbierania i/lub rezygnacji z subskrypcji newslettera standardowo nie wiążą się żadne inne koszty, niż koszty przekazywania zgodnie z taryfą bazową.

i. Prawa użytkowników: Każdy użytkownik posiada opisane dokładniej w punkcie VI prawa, których może dochodzić względem nas w każdym momencie – również w odniesieniu do zgody na wysyłanie newslettera.

V. Gromadzenie danych dostępowych i plików log

(1) Gromadzimy dane o każdym dostępie do serwera, na którym jest zlokalizowany serwis (tzw. serwerowe pliki log). Do danych dostępowych należą nazwa otwieranej strony internetowej, plik, data i godzina otwarcia, objętość transferu danych, komunikat o powodzeniu otwarcia, typ przeglądarki wraz z wersją, system operacyjny użytkownika, URL odsyłania (wcześniej odwiedzona strona), adres IP oraz operator dokonujący zapytania.

(2) Informacje plików log są ze względów bezpieczeństwa (np. celem wyjaśnienia nadużyć lub oszustw) zapisywane na okres maksymalnie siedmiu dni, a następnie usuwane. Dane, których dalsze przechowywanie jest wymagane w celach dowodowych, nie są usuwane do momentu całkowitego wyjaśnienia danej sprawy.

(3) Gromadzenie tych danych jest niezbędne w zakresie technicznego udostępniania naszej oferty internetowej, wobec czego gromadzenie danych odbywa się na podstawie naszych uzasadnionych interesów w myśl art. 6 ust. 1 lit. f. RODO.

VI. Stosowanie plików cookie

Do prowadzenia naszej strony internetowej stosujemy pliki cookie. Pliki cookie to pliki tekstowe, które są zapisywane w przeglądarce internetowej, względnie przez przeglądarkę internetową w systemie komputerowym użytkownika. Jeśli użytkownik otwiera naszą stronę internetową, wówczas plik cookie może zostać zapisany w systemie operacyjnym użytkownika. Ten plik cookie zawiera charakterystyczny ciąg znaków, który umożliwia jednoznaczne zidentyfikowanie przeglądarki w przypadku ponownego otwarcia strony. Również stosowanie tego rodzaju plików cookie następuje zatem w naszym uzasadnionym interesie (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO). W momencie otwarcia naszej strony internetowej użytkownicy są informowani o stosowaniu plików cookie.

Przeglądarkę można skonfigurować w taki sposób, aby wyświetlane było powiadomienie o zapisaniu cookie oraz aby zapisywanie cookie możliwe było tylko w przypadkach wyjątkowych, aby przyjmowanie cookie było wykluczone w określonych przypadkach lub też z zasady, jak również aby włączone było automatycznie usuwanie cookie wraz z zamknięciem przeglądarki. W przypadku dezaktywacji cookie funkcjonalność tej strony internetowej może zostać ograniczona. W pewnych okolicznościach nie będzie można korzystać z określonych funkcji lub obszarów stron.

Cookie obligatoryjne
fe_typo_user, PHPSESSID:
Podstawowe zapisywanie danych sesji (cookie sesji). Te dane są absolutnie niezbędne dla różnych modułów, np. logowania użytkownika, wyszukiwania produktów, wyboru języka.

cua, PIWIK_ses.1.c8d1:
Tutaj zapisywana jest akceptacja cookie.

VII. Prawa użytkowników

(1) Użytkownicy mają prawo do uzyskania w każdym momencie nieodpłatnej informacji o:

a. celach, w których przetwarzamy dane osobowe;

b. kategoriach danych osobowych, które są przez nas przetwarzane;

c. odbiorcach, względnie kategoriach odbiorców, wobec których ujawniono lub są jeszcze ujawniane dane osobowe;

d. planowanym okresie przechowywania dotyczących ich danych osobowych lub, jeśli konkretne dane w tym zakresie nie są możliwe, kryteriach ustalania okresu przechowywania;

e. wszystkich dostępnych źródłach pochodzenia danych, jeśli dane osobowe nie zostały uzyskane od osoby, której dane dotyczą;

f. istnieniu zautomatyzowanego procesu decyzyjnego łącznie z profilowaniem zgodnie z art. 22 ust. 1 oraz 4 RODO i – przynajmniej w tych przypadkach – wyraziste informacje o stosowanej logice oraz doniosłości i docelowych efektach tego rodzaju przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą.

(2) Dodatkowo użytkownicy mają następujące prawa:

a. Prawo do korygowania danych
Użytkownicy mają wobec nas prawo do korygowania i/lub uzupełnienia danych, jeśli przetwarzane dane osobowe, które ich dotyczą, są nieprawidłowe lub niekompletne. Skorygowania dokonamy niezwłocznie.

b. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych
Użytkownicy mogą zażądać ograniczenia przetwarzania dotyczących ich danych osobowych pod następującymi warunkami:

i. jeśli kwestionują prawidłowość dotyczących ich danych osobowych w okresie, który umożliwia nam sprawdzenie prawidłowości danych osobowych;

ii. jeśli przetwarzanie jest niezgodne z regulacjami prawnymi i odmówią oni usunięcia danych osobowych, żądając zamiast tego ograniczenia wykorzystywania danych osobowych;

iii. dane osobowe przestają być nam potrzebne do celów związanych z przetwarzaniem, użytkownikom jednakże są potrzebne do dochodzenia, wykonywania lub ochrony roszczeń prawnych, lub

iv. jeśli wyrazili oni sprzeciw wobec przetwarzania danych zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO i nie zostało jeszcze ustalone, czy występujące u nas uzasadnione powody przeważają nad względami użytkowników.

Jeśli przetwarzanie danych osobowych dotyczących użytkownika zostało ograniczone, wolno przetwarzać te dane – abstrahując od ich zapisywania – tylko za zgodą użytkowników lub celem dochodzenia, wykonywania lub ochrony roszczeń prawnych, bądź ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub też ze względu na istotny interes publiczny unii lub państwa członkowskiego.

Jeśli ograniczenie przetwarzania danych zostało ograniczone zgodnie z wyżej wymienionymi warunkami, poinformujemy użytkowników, zanim ograniczenie zostanie uchylone.

c. Prawo do usunięcia danych

i. Obowiązek usunięcia danych
Użytkownicy mogą zażądać od nas, by dotyczące ich dane osobowe zostały niezwłocznie usunięte, zaś my jesteśmy zobowiązani do niezwłocznego usunięcia tych danych, jeśli zachodzi jeden z poniższych powodów:

Stosowne dane osobowe przestają być niezbędne do celów, w jakich były gromadzone lub przetwarzane w jakikolwiek inny sposób.

Użytkownicy cofają swoją zgodę, na której opierało się przetwarzanie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO, oraz brak jest innej podstawy prawnej dla tego przetwarzania.

Użytkownicy wyrażają zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO sprzeciw wobec przetwarzania danych i nie zachodzą mające priorytet uzasadnione powody przetwarzania, bądź wyrażą oni sprzeciw wobec przetwarzania danych zgodnie z art. 21 ust. 2 RODO.

Dane osobowe dotyczące użytkowników przetwarzano niegodnie z regulacjami prawnymi.

Usunięcie danych osobowych dotyczących użytkowników jest niezbędne do spełnienia obowiązku prawnego zgodnie z prawem unijnym lub prawem państw członkowskich, któremu podlega administrator.

Dane osobowe dotyczące użytkowników gromadzono w odniesieniu do oferowanych usług firmy informacyjnej zgodnie z art. 8 ust. 1     RODO.

ii. Udzielanie informacji podmiotom zewnętrznym

Jeśli ujawniliśmy dane osobowe dotyczące użytkownika i jesteśmy zgodnie z art. 17 ust. 1 RODO zobowiązani do ich usunięcia, wówczas przy uwzględnieniu dostępnej technologii oraz kosztów implementacji podejmujemy wszelkie stosowne działania, również natury technicznej, aby poinformować kolejnych administratorów odpowiedzialnych za przetwarzanie danych, którzy przetwarzają dane osobowe, o tym, że użytkownik jako osoba, której dane dotyczą, zażądała od nich usunięcia wszelkich linków do tych danych osobowych lub kopii i replikacji tych danych osobowych.

iii. Wyjątki
Prawo do usunięcia nie obowiązuje, jeśli przetwarzanie jest niezbędne

do wykonywania prawa do swobody wypowiedzi i informacji;

do spełnienia zobowiązania prawnego, które wymaga przetwarzania zgodnie z prawem unijnym lub prawem państw członkowskich, któremu podlega administrator, lub do realizacji powierzonego administratorowi zadania leżącego w interesie publicznym lub związanego ze sprawowaniem władzy publicznej;

ze względów interesu publicznego w zakresie zdrowia publicznego  zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. h oraz i, a także art. 9 ust. 3 RODO;

do celów archiwizacyjnych leżących w interesie publicznym, do badawczych celów naukowych lub historycznych bądź statystycznych zgodnie z art. 89 ust. 1 RODO, jeśli prawo wymienione w punkcie a) przewidywalnie uniemożliwia lub znacznie ogranicza realizację celów tego przetwarzania, lub

do dochodzenia, wykonywania lub ochrony roszczeń prawnych.

d. Prawo do informowania

i. Jeśli użytkownik dochodził wobec nas prawa do skorygowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, jesteśmy zobowiązani przekazać wszystkim odbiorcom, którym ujawniono dane osobowe dotyczące użytkownika, wiadomość o skorygowaniu lub usunięciu bądź ograniczeniu przetwarzania tych danych, chyba że okaże się to niemożliwe lub wiąże się z niewspółmiernym wysiłkiem.

ii. Użytkownikowi przysługuje wobec nas prawo do uzyskania informacji o tych odbiorcach.

e. Prawo do przenoszenia danych

Użytkownicy mają prawo do otrzymania dotyczących ich danych osobowych, które nam udostępnili, w ustrukturyzowanym, powszechnie stosowanym formacie umożliwiającym odczyt maszynowy. Ponadto mają oni prawo do przekazania tych danych bez przeszkód za naszym pośrednictwem innemu administratorowi, jeśli

i. przetwarzanie opiera się na wyrażonej zgodzie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO, bądź też na umowie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz

ii. przetwarzanie odbywa się w oparciu o zautomatyzowane procesy.

W ramach wykonywania tego prawa użytkownicy mają ponadto prawo spowodowania, by dotyczące ich dane osobowe zostały bezpośrednio przekazane przez administratora innemu administratorowi, o ile jest to wykonalne technicznie. Nie może to naruszać swobód i praw innych osób.

Prawo do przenoszenia danych dotyczy nie tylko przetwarzania danych osobowych, które są niezbędne do realizacji powierzonego administratorowi zadania leżącego w interesie publicznym lub związanego ze sprawowaniem władzy publicznej.

f. Prawo do wyrażenia sprzeciwu


i. Użytkownicy mają prawo do wyrażenia w każdym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących ich danych osobowych z przyczyn wynikających z ich szczególnej sytuacji, co następuje zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e lub f RODO; dotyczy to również profilingu opartego na tych postanowieniach.

ii. W takim przypadku zaprzestajemy przetwarzania danych osobowych użytkowników, chyba że wykażemy zasadne, podlegające ochronie powody przetwarzania, które przeważą nad interesami, prawami i swobodami użytkowników, bądź też przetwarzanie jest niezbędne do dochodzenia, wykonywania lub ochrony roszczeń prawnych.

iii. Jeśli przetwarzane są dane osobowe dotyczące użytkowników celem prowadzenia marketingu bezpośredniego, wówczas mają oni prawo do wyrażenia w każdym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących ich danych osobowych w celach tego rodzaju marketingu; dotyczy to również profilingu, jeśli jest on związany z takim marketingiem bezpośrednim. W obecnym momencie tego rodzaju przetwarzanie nie jest u nas dokonywane.

iv. Jeśli użytkownicy wyrażą sprzeciw wobec przetwarzania danych do celów marketingu bezpośredniego, wówczas dotyczące ich dane osobowe przestają być przetwarzane w tych celach.

v. Użytkownicy mają możliwość w związku z korzystaniem z usług firmy informacyjnej – bez uszczerbku dla dyrektywy 2002/58/WE – wykonać swoje prawo do wyrażenia sprzeciwu z wykorzystaniem zautomatyzowanych procedur, w przypadku których stosowane są specyfikacje techniczne.

vi. Jednakowoż użytkownicy mogą cofnąć wyrażone przez siebie zgody, zasadniczo ze skutkiem na przyszłość, oraz wyrazić sprzeciw wobec wykorzystywania ich danych w przyszłości, jeśli jest to możliwe na podstawie regulacji ustawowych.


g. Prawo do złożenia skargi w organie nadzorczym

i. Bez uszczerbku dla pozostałych administracyjnych lub sądowych środków prawnych użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia skargi w organie nadzorczym, szczególnie w państwie członkowskim jego miejsca przebywania, jego miejsca pracy lub miejsca domniemanego naruszenia przepisów, jeśli jest on zdania, że przetwarzanie dotyczących go danych osobowych narusza postanowienia RODO.

ii. Organ nadzorczy, do którego wpłynęła skarga, informuje składającego skargę o statusie oraz rezultatach skargi łącznie z możliwością skorzystania z sądowego środka prawnego zgodnie z art. 78 RODO.

iii. Organem nadzorczym właściwym dla nas jest:

Urząd Ochrony Danych Osobowych 
Ul.Stawki 2
00-193 Warszawa
   
TEL.+ 48 22 531 03 00
   
Faks: +48 22 531 03 01
e-mail: iod@uodo.gov.pl
Internet: uodo.gov.pl

VIII. Usuwanie danych

(1) Dane zapisane u nas są usuwane, jeśli przestają być niezbędne w odniesieniu do swojego celu, zaś ich usunięcie nie jest niezgodne z ustawowymi obowiązkami przechowywania. Jeśli dane użytkowników nie są usuwane, ponieważ są niezbędne do innych prawnie dopuszczalnych celów, ich przetwarzanie zostaje ograniczone. Tzn. dane zostają zablokowane i nie są przetwarzane w innych celach. Dotyczy to przykładowo danych użytkowników, które należy przechowywać ze względu na przepisy prawa handlowego i podatkowego.

(2) Zgodnie z regulacjami ustawowymi przechowywanie jest dokonywane przykładowo przez okres 6 lat zgodnie z § 257 ust. 1 niemieckiego kodeksu handlowego (księgi handlowe, inwentarze, bilanse otwarcia, sprawozdania roczne, korespondencja handlowa, dokumenty księgowe itp.) oraz 10 lat zgodnie z § 147 ust. 1 niemieckiej ordynacji podatkowej (księgi, rejestry, sprawozdania finansowe, dokumenty księgowe, korespondencja handlowo-biznesowa, dokumenty podatkowe itp.).

IX. Zmiany w polityce prywatności

(1) Zastrzegamy sobie prawo do dokonywania zmian w polityce prywatności celem dostosowania jej do zmienionych okoliczności prawnych oraz w przypadku zmian w usłudze lub sposobie przetwarzania danych. Obowiązuje to jednakże tylko w odniesieniu do oświadczeń o przetwarzaniu danych. Jeśli wymagane są zgody użytkowników, bądź elementy polityki prywatności zawierają regulacje w sprawie stosunku umownego z użytkownikami, zmiany następują wyłącznie w przypadku akceptacji ze strony użytkowników.

(2) Uprasza się użytkowników o regularne zasięganie informacji o treści polityki prywatności.

 


Stan niniejszej polityki prywatności: 25.05.2018

Osoba kontaktowa

Czy masz pytania do VOLLMER? Czy życzysz sobie więcej informacji dotyczących naszych produktów, czy chcesz otrzymać indywidualną ofertę? Po prostu zadzwoń!
AdresVOLLMER POLSKA Sp z o.o.
Ul.Handlowa 11
41-807 Zabrze